Head GISDTDA

GISTDA รุกเวียดนามหวังขยายการใช้ข้อมูล THEOS-2 ในภูมิภาคอาเซียน

GISTDA รุกเวียดนามหวังขยายการใช้ข้อมูล THEOS-2 ในภูมิภาคอาเซียน
.

 

วันที่ 11-14 มิ.ย. 67 รอง ผสทอภ. (ศิริลักษณ์) ผู้บริหาร GISTDA นำทีมนักการตลาดและนักวิชาการ จัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม THEOS-2 ในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้หัวข้อ ASEAN’s eyes on Earth: Regional Monitoring and Decision-Making for ASEAN Citizens ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ที่นำไปสู่การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาโดย สทอภ. รวมถึงเพื่อสร้าง/ขยาย ความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ ของภูมิภาคอาเซียน เวียดนาม โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยิวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้งหน่วยงานรัฐบาล ภาคการศึกษา และ ภาคเอกชน ทั้งสิ้น 23 หน่วยงาน จำนวน 60 คน

.

 

โครงการดังกล่าว แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้การประยุกต์ใช้งานข้อมูลดาวเทียม THEOS-2 เพื่อเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ GISTDA อาทิ เช่น การบริการด้านการเฝ้าระวังภัยพิบัติ แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเกษตร และด้านทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการนำเสนอด้านการพัฒนาบุคคลากรและกำลังคน ระดับนานาชาติ ในภูมิภาคอาเซียน ผ่าน ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Application (ARTSA) ทั้งนี้ ในระหว่างกิจกรรม ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงเทคนิคด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ในประเด็นต่างๆ และหารือถึงความเป็นไปได้ด้านความร่วมมือในหลากหลายมิติโดย โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนที่ 2 เป็นการแสวงหาความร่วมมือและพันธมิตรทางธุรกิจกับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศผ่าน Technical Exchange และ Business Networking Reception Dinner กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอวกาศของเวียดนาม โดย ผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวได้แสดงความสนใจและเสนอความร่วมมือกับ GISTDA เช่น การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2/การร่วมพัฒนา Application/Joint-research เป็นต้น นอกจากนี้ GISTDA ยังใช้โอกาสนี้ในการโปรโมทงานใหญ่ด้านอวกาศประจำปีของประเทศไทยอย่าง Thailand Space Week (TSW 2024) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย. 67 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากและทุกหน่วยงานพร้อมที่จะเข้าร่วมงานในช่วงวัน/เวลาดังกล่าว อีกด้วย

.

 

ในโอกาสนี้ คณะ ยังได้เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนหารือความร่วมมือกับ หน่วยงานหลักด้านอวกาศของเวียดนาม เช่น National Remote Sensing Department (NRSD) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Vietnam National Space Center (VNSC) และ Space Technology Institute (STI) ภายใต้ Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) รวมถึง Vegastar (ภาคเอกชน) โดย ทั้ง 4 หน่วยงานแสดงความสนใจที่จะร่วมมือกับ สทอภ. เป็นอย่างมาก และจะเดินหน้าเพื่อให้เกิดความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลดาวเทียม SAR/การร่วมเป็น Reseller ในการจัดจำหน่ายภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2/การร่วมพัฒนาดาวเทียมอาเซียน/การร่วมพัฒนา application ด้านการเกษตร การจัดการน้ำ คุณภาพอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง การร่วมพัฒนาหลักสูตรอบรมและ Expert Exchange ในเวียดนาม เป็นต้น

.

นอกจานนี้คณะ ได้เข้าคารวะ นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย เพื่อเชื่อมโยงการทำงานด้านอวกาศกับภาคความร่วมมือระดับประเทศ

Nattakarn Sirirat 17/6/2567 188 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง