Head GISDTDA

ตำแหน่งจุดความร้อนภาคเหนือตอนบน วันที่ 13 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ภาคเหนือตอนบน รวม 27 จุด

โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 10 จุด จังหวัดพะเยา 7 จุด จังหวัดเชียงใหม่ 4 จุด จังหวัดน่าน 3 จุด จังหวัดลำปาง 2 จุด และ จังหวัดตาก 1 จุด

Admin 13/12/2563 0
Share :