Head GISDTDA

ตำแหน่งจุดความร้อนภาคเหนือตอนบน วันที่ 24 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ภาคเหนือตอนบน รวม 9 จุด

โดยพบมากที่จังหวัดตาก 3 จุด จังหัดเชียงราย 2จุด จังหวัดเชียงใหม่2 จุด และจังหวัดพะเยา 2จุด

Admin 24/12/2563 0
Share :