Head GISDTDA

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า ระหว่างวันที่ 12-18 เมษายน 2564

พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า สูงสุด 3 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ และน่าน

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงพื้นที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จากภาพแสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในช่วง 12-18 เมษายน 2564 โดยพบ 3 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ #เชียงราย #เชียงใหม่  #น่าน ตามลำดับ ซึ่งเป็น 3 พื้นที่เสี่ยงสูงสุดในช่วง 7 วันนี้ ส่วนอีก 14 จังหวัดที่เหลือยังคงมีพื้นที่เสี่ยงกระจายอยู่โดยรอบ แต่อาจจะไม่เยอะเท่าที่ผ่านมาอันเนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมา และสภาพพื้นผิวยังคงมีความชื้นปกคลุมอยู่บ้าง แต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

Admin 12/4/2564 0
Share :