Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา วันที่ประกาศ
1101 64067554908 จ้างเหมาตรวจสอบบัญชี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 23/7/2021
1102 64067449631 จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก คัดเลือก 22/7/2021
1103 64077255856 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกรองน้ำภายในสระน้ำบริเวณหน้าอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง e-bidding 21/7/2021
1104 64077255856 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกรองน้ำภายในสระน้ำบริเวณหน้าอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน e-bidding 21/7/2021
1105 64077309707 จ้างดำเนินโครงการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 20/7/2021
1106 64077309707 จ้างดำเนินโครงการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 20/7/2021
1107 64057427276 จ้างที่ปรึกษาโครงการการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 20/7/2021
1108 64077377586 จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 20/7/2021
1109 64067449631 จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง คัดเลือก 20/7/2021
1110 64067062767 จ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาและผลกระทบต่อสุขภาวะผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง คัดเลือก 20/7/2021