Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา วันที่ประกาศ
1131 64087053095 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลการปลูกยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 17/8/2021
1132 64087095291 จ้างการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 13/8/2021
1133 64087101503 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (AIT) ส่วนสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง คัดเลือก 13/8/2021
1134 64087095291 จ้างการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 11/8/2021
1135 64087071549 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม HOLOLEN 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง e-bidding 11/8/2021
1136 64087071549 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม HOLOLEN 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน e-bidding 11/8/2021
1137 64087053095 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลการปลูกยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 10/8/2021
1138 64067374367 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต (Space HoloLens) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวน e-bidding 10/8/2021
1139 64087147768 จ้างซ่อมพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ภายในอาคาร Space Centrarium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 9/8/2021
1140 64087041214 ซื้ออุปกรณ์หาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) แบบพกพาและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับโครงการพัฒนาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาและผลกระทบต่อสุขภาวะผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 9/8/2021