Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา วันที่ประกาศ
1171 64077177063 จ้างเหมาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล PM2.5 ระดับพื้นที่ และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์พื้นที่นำร่องจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 15/7/2021
1172 64077169055 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 15/7/2021
1173 64077268679 ซื้ออุปกรณ์ชุดป้องกันภัยบนที่สูง (Safety) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 14/7/2021
1174 64077175681 จ้างจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เฟสแรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 13/7/2021
1175 64077170459 จ้างเหมาบุคคลช่วยงานวางแผนงานบิน UAV งานสำรวจ งานประมวลผลภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ตำแหน่งผู้ควบคุมการบินสำรวจฯ และปล่อยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 13/7/2021
1176 64077180049 จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลและส่วนแสดงผลการศึกษาผลกระทบเชิงพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง คัดเลือก 13/7/2021
1177 64077177063 จ้างเหมาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล PM2.5 ระดับพื้นที่ และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์พื้นที่นำร่องจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 13/7/2021
1178 64077169055 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 13/7/2021
1179 64077032222 จ้างเหมาผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนดาวเทียมจำลอง Satellite Qualification Model (SQM) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง คัดเลือก 9/7/2021
1180 64077020405 จ้างโครงการพัฒนาระบบต้นแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย ระยะที่ 4 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 9/7/2021