Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา วันที่ประกาศ
21 65067221858 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก e-bidding 23/6/2022
22 65057367950 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาต้นแบบเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยในการรองรับการเป็นห้วงอากาศแบบบูรณาการ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 21/6/2022
23 65057239554 จ้างวิจัยพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ตรวจสภาพแวดล้อม (IoT) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก คัดเลือก 20/6/2022
24 65067250818 ซื้อรายงานผลสำรวจทางธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 20/6/2022
25 65057500231 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรจานสายอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก e-bidding 20/6/2022
26 65057283054 ประกวดราคาซื้อโดรนตรวจการณ์แบบปีกตรึงพิสัยไกลและอุปกรณ์รองรับการสื่อสารภาคพื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก e-bidding 20/6/2022
27 65067072125 จ้างผลิตรายงานผลการศึกษา (Report) สาระสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศและกลไกลทางกฎหมายส่งเสริมภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากิจการอวกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 17/6/2022
28 65067354142 จ้างวิเคราะห์และประเมินผลการพัฒนากำลังคนระดับสูงในอุตสาหกรรม Aerospace โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 17/6/2022
29 65047290408 ประกวดราคาซื้อเครื่องเครือข่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และจัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์วาดแปลงอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก e-bidding 17/6/2022
30 65067262953 เช่าระบบเครือข่ายไร้สายของ สทอภ. เพื่อการวางแผนบูรณาการระบบเครือข่ายให้เป็นระบบเดียวกันง่ายต่อการบริหารจัดการนโยบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 17/6/2022