Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
21 M66100019244 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27/10/2023
22 66109036868 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรับสัญญาณดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/10/2023
23 66109116585 ซื้อภาพถ่ายดาวเทียม ICEYE พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 Scene โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/10/2023
24 66109242812 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/10/2023
25 66109235621 เช่าใช้บริการ Google Cloud Platform ส่วน APIs Services โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/10/2023
26 66109114465 จ้างเหมาบุคคลวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงเชิงลึก (งานวิเคราะห์ สคริปต์ อัลกอริทึม และพัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/10/2023
27 66109069591 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อบริการข้อมูลดาวเทียม สทอภ. ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/10/2023
28 66099297971 ซื้อครุภัณฑ์ระบบการส่งข้อมูลผ่านโดรนผ่านเครือข่ายมือถือและเครือข่ายดาวเทียมไปยังระบบ UTM โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/10/2023
29 66099660946 จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยีเพื่อการติดตามและคาดการณ์ฝุ่นละออง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 4/10/2023
30 M66100000300 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานของ สทอภ. ปี 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3/10/2023