Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
31 65117272955 จ้างเหมาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง เพิ่มประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูล การรายงานผลจุดความร้อน ประสานงาน และส่งเสริมการใช้งาน ประจำจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30/11/2022
32 65117521716 ซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Pleiades โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 30/11/2022
33 65117523119 จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์หลักของ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/11/2022
34 65117547754 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุต้นทุนการประมวลผลและผลิตข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 29/11/2022
35 65117429050 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 29/11/2022
36 65117429050 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 29/11/2022
37 65117512601 ประกวดราคาจ้างพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 29/11/2022
38 65117215381 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และข้อมูลระบบ GISTDA Portal Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 29/11/2022
39 65117215381 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และข้อมูลระบบ GISTDA Portal Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 29/11/2022
40 65117523119 จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์หลักของ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 28/11/2022