Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา วันที่ประกาศ
31 65067256929 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรับสัญญาณดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 16/6/2022
32 65067250818 ซื้อรายงานผลสำรวจทางธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 15/6/2022
33 65067070152 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำสถานีเรดาร์ชายฝั่ง 6 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 15/6/2022
34 65067262953 เช่าระบบเครือข่ายไร้สายของ สทอภ. เพื่อการวางแผนบูรณาการระบบเครือข่ายให้เป็นระบบเดียวกันง่ายต่อการบริหารจัดการนโยบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 15/6/2022
35 65047300787 จ้างพัฒนาระบบขออนุญาตใช้งานห้วงอากาศสำหรับกิจกรรมภายใต้ NOTAM Class-J เพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก คัดเลือก 14/6/2022
36 65067221858 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง e-bidding 14/6/2022
37 65067221858 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน e-bidding 14/6/2022
38 65057114041 ประกวดราคาซื้อHardware ของระบบการปฏิบัติระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนความปลอดภัยจากอวกาศภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก e-bidding 14/6/2022
39 65067175149 จ้างผู้สอบบัญชีของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 10/6/2022
40 65057511764 ประกวดราคาจ้างNST FAIR 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง e-bidding 10/6/2022