Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา วันที่ประกาศ
41 65057511764 ประกวดราคาจ้างNST FAIR 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน e-bidding 10/6/2022
42 65067160778 จ้างปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 9/6/2022
43 65067072125 จ้างผลิตรายงานผลการศึกษา (Report) สาระสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศและกลไกลทางกฎหมายส่งเสริมภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากิจการอวกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 9/6/2022
44 65047330709 ซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ประมวลผลพื้นที่สีเขียวจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม โดย Machine Learning โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก คัดเลือก 9/6/2022
45 65067070152 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำสถานีเรดาร์ชายฝั่ง 6 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 9/6/2022
46 65067045174 ซื้อเครื่องมือทดสอบเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการผลิตและทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานสู่การทดสอบดาวเทียม โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง คัดเลือก 9/6/2022
47 65067133730 จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบจำหน่ายตั๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 8/6/2022
48 65057415852 ซื้ออุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณ (Demodulator) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 8/6/2022
49 65057481480 จ้างเหมาพัฒนาระบบเพื่อการกำหนดเขตการเพาะปลูกที่เหมาะสมแบบพลวัต (Dynamic Agro-Potential Zone) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง คัดเลือก 7/6/2022
50 65057494903 ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 7/6/2022