Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา วันที่ประกาศ
51 65067045174 ซื้อเครื่องมือทดสอบเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการผลิตและทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานสู่การทดสอบดาวเทียม โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก คัดเลือก 30/6/2022
52 65067175149 จ้างผู้สอบบัญชีของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 29/6/2022
53 65067528332 จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานชั้น 6 สทอภ. (สสพ./สพน./สปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 29/6/2022
54 65067027402 ซื้อเครื่องมือประมวลผล และบันทึกข้อมูล 3D พื้นที่สีเขียวในรูปแบบ Point Cloud โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก คัดเลือก 29/6/2022
55 65067505245 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดและปรับเทียบความถูกต้องผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้านนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจภาคทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding 29/6/2022
56 65067561798 จ้างบำรุงรักษาและตรวจสอบโครงสร้างจานสายอากาศขนาด 7.3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 28/6/2022
57 65067528332 จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานชั้น 6 สทอภ. (สสพ./สพน./สปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 28/6/2022
58 65057423612 ประกวดราคาจ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวน e-bidding 28/6/2022
59 65067509974 จ้างดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานีดาวเทียม S3EE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 24/6/2022
60 65067510951 จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้า Digital Power Amp ของเครื่องทดสอบ (UTM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 24/6/2022