Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
721 64057427276 จ้างที่ปรึกษาโครงการการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/7/2021
722 64077377586 จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 20/7/2021
723 64067449631 จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง 20/7/2021
724 64067062767 จ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาและผลกระทบต่อสุขภาวะผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง 20/7/2021
725 M64070012598 จ้างเหมาจัดทำรูปแปลงยางพารา จากข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย บึงกาฬ อุบลราชธานี ระยอง สุราษฎร์ธานี และพังงาน (องคุระบุรี และอ.ตะกั่วป่า) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/7/2021
726 64067379118 จ้างเหมาจัดทำรายงานวิชาการด้านการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/7/2021
727 64077310408 เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 16/7/2021
728 64077175681 จ้างจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เฟสแรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15/7/2021
729 64067481687 จ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15/7/2021
730 64077177063 จ้างเหมาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล PM2.5 ระดับพื้นที่ และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์พื้นที่นำร่องจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15/7/2021