Theos-2
Your Image Description Your Image Description

THEOS-2


ฟรี!!!
สําหรับการสั่งถ่ายพื้นที่ขนาด 100 ตร.กม.
แสดงความประสงค์การสั่งถ่ายข้อมูล รอบที่ 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

เงื่อนไขการสั่งถ่ายภาพ
 • จํากัดสิทธิ์ 1 คนต่อ 1 พื้นที่
 • พื้นที่สั่งถ่ายต่อครั้ง ขนาด 100 ตารางกิโลเมตร (ความกว้างพื้นที่สั่งถ่าย > 5 กม.)
 • การสั่งถ่ายภาพแบบปกติ ภายในระยะเวลา 90 วัน (Standard tasking)
 • มุมเอียงในการถ่ายภาพ ≤ 30°, ปริมาณเมฆปกคลุมภาพ ≤ 15%
 • ช่วงเวลาในการบันทึกภาพระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2567
แบบแสดงความประสงค์ ขอรับบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS-2

การใช้ประโยชน์

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียว
 • วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การวิเคราะห์กักเก็บคาร์บอน
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง
 • ตรวจสอบการรั่วไหลของมลพิษทางทะเลได้อย่างทันท่วงที
 • ตรวจสอบความผิดปกติการจราจรทางทะเล

ด้านผังเมืองและสังคม

 • การวางผังเมือง
 • ติดตามการขยายตัวของเมืองอย่างชาญฉลาด
 • วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • โซนนิ่งพื้นที่เมือง

ด้านภัยพิบัติ

 • คาดการณ์และติดตามสถานการณ์น้ำท่วมได้อย่างแม่นยำรวมถึงพื้นที่น้ำท่วมย้อนหลังและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
 • ระบุตำแหน่งการเกิดไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว
 • เช็คค่าฝุ่นละอองทางอากาศได้ในทันที

ด้านการเกษตร

 • ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกได้อย่างทันท่วงที
 • วิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
 • ประเมินผลผลิตได้อย่างแม่นยำ
 • คาดการณ์ผลผลิตในอนาคต
 • วิเคราะห์โรคของพืช

ด้านการบริหารจัดการน้ำ

 • การบริหารจัดการน้ำให้ทันต่อความต้องการใช้งาน
 • การจัดการน้ำในเมือง
 • การจัดการน้ำด้านการเกษตร
 • วางแผนรองรับสถานการณ์น้ำ

ด้านแผนที่

 • บริการสํารวจและจัดทําแผนที่ตามมาตรฐาน
 • บริการแผนที่ฐานจากภาพถ่ายดาวเทียม
 • บริการแผนที่แบบ 2 มิติและ 3 มิติ
 • บริการแผนที่แบบจําลองความสูงหรือภูมิประเทศ

คุณสมบัติของดาวเทียม THEOS-2

Payload:
Optical, Diameter 500 mm, Focal Length 14.9 m

Spectral Bands:
Panchromatic, Blue, Green, Red, Near Infrared

Altitude:
621 km

Type:
Sun-synchronous, 9:30 - 10:30 AM descending node

Ground Sampling Distance (nadir):
Panchromatic: 0.5 m Multispectral 2 m

Swath Width:
10.3 km at nadir

Dynamic Range at Acquisition:
12 bits per pixel

Dimension Revisit:
1.9 days within +-45° viewing angle (Mean at the equator)
...

THEOS-2Aการให้บริการข้อมูลดาวเทียม THEOS-2A ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


Stereo / Video
สนับสนุนข้อมูลดาวเทียมให้กับสถาบันการศึกษา, นักวิจัย ให้กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติของดาวเทียม THEOS-2A

Payload:
High resolution image (CMOS detector with Bayer Filter); 250 mm aperture and focal length of 2100 mm

Spectral Bands:
Blue, Green, Red

Altitude:
500 – 520 km

Type:
Sun-synchronous, 10:30 AM. descending node

Ground Sampling Distance (nadir):
Multispectral 1.07 - 1.11 m @BOL

Swath Width:
5.7 km x 5.7 km - 5.9 km x 5.9 km @BOL

Dynamic Range at Acquisition:
10 bits per pixel

Primary Payload:
Stereo Mode

Video Mode:
- High Rate, Full Frame (5120x5120), FPS (25)
- Long Duration, Low Rate, Full Frame (5120x5120), FPS (10)
- Long Duration, High Rate, Small Frame (Captured: 5120x2880 (5k) End Product Post Processing: 3840x2160 (Ultra HD/ TV 4K)), FPS (25)

Secondary Payload:
AIS & ADS-B Receivers for ship and aircraft detection

Dimension Revisit:
2 days within +-45° viewing angle (Over Thailand)

GISTDA


สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

CONTACT


ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการบริการ
สํานักสร้างเสริมพันธมิตร
Tel : 0 2141 4564 - 66, 69
Email : usd@gistda.or.th

Social