Head GISDTDA

GISTDA และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมมือทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ  GISTDA และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมมือทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้

สำหรับขอบเขตภายใต้การลงนามทางวิชาการของ  GISTDA และ วว. มีหลายระดับ ดังนี้

  1. ในระดับองค์กร : การใช้ฐานข้อมูลเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศและอวกาศเพื่อประโยชน์ในงานบริการวิชาการและงานวิจัย
  2. ในระดับชุมชน : การใช้เทคโนโลยีอวกาศในการติดตามและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
  3. ในระดับจังหวัด : การจัดทำแนวเขตการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชตามแนวทางขององค์กร UNESCO
  4. ระดับประเทศ : ประกอบด้วย
    • การจัดทำฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายของสิ่งมีชีวิตที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ หรือ พบเฉพาะในพื้นที่ของสถานีฯ ที่เดียวในโลก
    • การใช้เทคโนโลยีอวกาศในการสร้างแนวทางการเรียรรู้แบบใหม่ เป็นแหล่งพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา และราษฎรของประเทศ ร่วมทั้งร่วมพัฒนาและแลกเปลี่ยนบุคลากร
  5. ในระดับสากล : การใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการจัดทำฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ ของสถานีวิจันสิ่งแวดล้อมสะแกราชที่มีความแม่นยำสูง
Admin 8/11/2020 1469 0
Share :