Head GISDTDA

GIS
สทอภ. มีงานบริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปใช้ประกอบในการวางแผน ตัดสินใจและกำหนดนโยบาย บนหลักฐานที่เป็นจริงไปสู่การปฏิบัติได้จริง ตอบโจทย์การแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : marketing@gistda.or.th
Admin 6/8/2021 8200 0
Share :

Related news