Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
1 67079373523 จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเยาวชน ในการสร้างดาวเทียม CubeSat โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/7/2024
2 67079134306 จ้างเหมาปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/7/2024
3 7e6d5e03-90f8-4786-8ca9-62efa6f5de4f ประกวดราคาซื้อยานสำรวจเชิงพื้นที่ใต้น้ำแบบมีสายบังคับ (Underwater ROV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/7/2024
4 4c54633f-919e-4099-8dd1-b0f3dbf3bc5f ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดก๊าซเรือนกระจก ด้วย Eddy Covariance System และ Gas Analyzer ในพื้นที่นาข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 19/7/2024
5 a362f915-32bf-4be7-9907-d14255c60a6d ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 19/7/2024
6 67079372241 ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/7/2024
7 67059228736 จ้างเหมาผลิตแผงโซล่าเซลล์สำหรับดาวเทียม THEOS-๓ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/7/2024
8 67069215967 ประกวดราคาซื้อโครงการยกระดับห้องปฏิบัติการ GALAXI simulation center และบำรุงรักษาระบบในการให้บริการและผลักดันอุตสาหกรรมอวกาศและดาวเทียม ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวน 18/7/2024
9 67059608676 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Electrical Ground Support Equipment สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติการทดสอบดาวเทียมภาคพื้นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/7/2024
10 67079112789 ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียม สำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ภัยพิบัติ (Disaster DSS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 18/7/2024