Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
1 66099487692 จ้างทำเสื้อโปโล เพื่อเป็นการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/9/2023
2 66099450989 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ 3 คัน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/9/2023
3 M66090018793 จ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของระบบติดตามเตือนภัยระยะไกลทางทะเลและชายฝั่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 21/9/2023
4 66099447945 จ้างเหมาบุคคลวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงเชิงลึก (งานพัฒนา สคริปต์ และ อัลกอริทึม เชิงลึกแบบอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/9/2023
5 66099312456 จ้างพัฒนาทักษะการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Competency Assessment and IDP) และจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/9/2023
6 M66090012793 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อบริการข้อมูลดาวเทียม สทอภ. ประจำปี 2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15/9/2023
7 66089342520 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจและการให้บริการแพลตฟอร์มโครงการแพลตฟอร์มเชิงพื้นที่แบบเปิดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิสารสนเทศ Open Geoplatform for GI Economy โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14/9/2023
8 66099168228 จ้างเหมาบริการการเดินทางเข้าร่วมการนำส่งดาวเทียม THEOS-2 ณ กรุงเทพฯ - กรุงปารีส - กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14/9/2023
9 66099279555 จ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (S GI Learning Platform) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14/9/2023
10 66099301927 จ้างเหมาออกแบบก่อสร้างถนนและระบบไฟฟ้าเพื่อเตรียมโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการสถานีดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14/9/2023