Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
1 67039435736 จ้างสถานีควบคุมสำรองดาวเทียมไทยโชต และ THEOS-2 ในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/4/2024
2 67049112701 จ้างเหมาศึกษา ราวบรวมและเตรียมข้อมูลเพื่อติดตามมลพิษทางอากาศจากข้อมูล GEMS และ Pandora และสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/4/2024
3 67039504177 จ้างออกแบบและพัฒนา Dashboard ภายใต้โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ สำหรับการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน (ชัยนาทโมเดล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/4/2024
4 67049115006 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/4/2024
5 65117372163 ประกวดราคาจ้างพร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบ On Grid System สำหรับอาคารสถานีดาวเทียม THEOS และอาคาร Visionarium ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2/4/2024
6 67039534013 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 1/4/2024
7 M67030040777 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลไลดาร์ พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลข้อมูลไลดาร์เซนเซอร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/3/2024
8 67039587446 เช่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม จำนวน 7 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/3/2024
9 67039563290 เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการสร้างความต่อเนื่องการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศจากดาวเทียม ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/3/2024
10 M67030034581 จ้างเหมาสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27/3/2024