Head GISDTDA

Astrolab
 
 
 

 

Astrodynamics Research Laboratory หรือ Astrolab ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอวกาศด้านกลศาสตร์วงโคจรของประเทศไทยแบบครบวงจร ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอวกาศ 4 ด้าน ได้แก่

1. การวิจัยและศึกษาพลวัตของการบินในอวกาศ (Space flight dynamics)

2. การวิจัยพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ควบคุมการปฏิบัติการดาวเทียมขนาดเล็ก 100-500 kg  (Onboard flight software for small satellite 100-500 kg)

3. การวิจัยที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและบรรเทาภัยจากขยะอวกาศหรืออุกกาบาตที่กระทบต่อมวลมนุษยชาติ (Space debris and asteroid mitigation)

4. การศึกษาวิจัยทางด้านพยากรณ์สภาพอวกาศ (Space weather forecast)

นอกจากนี้ ยังมีสร้างเครือข่ายการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ การถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานของกลศาสตร์วงโคจรและการออกแบบระบบดาวเทียม การสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการวิจัยต่าง ๆ ของแล็ป  รวมถึงการให้ร่วมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศกับหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมอวกาศและส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : astrolab@gistda.or.th
Admin 5/8/2021 3673 0
Share :

Related news