Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ และเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่โครงการ : 64027325002 ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 2564
ระยะเวลาประกาศ File
23/02/2021 ถึงวันที่ 25/02/2021 ประกาศวันที่:20/07/2021
Admin 22/2/2564 1292 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง