Head GISDTDA

การสมัครฝึกประสบการณ์สำหรับนิสิตนักศึกษา

ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พร้อมแนบรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้

  1. รายละเอียดของผู้สมัคร 
  2. Transcript
  3. ระยะเวลาที่ฝึกประสบการณ์
  4. หนังสือจากมหาวิทยาลัย(ถ้ามี)/อาจารย์ที่ปรึกษา
  5. สาขาที่สนใจฝึกประสบการณ์

โดยส่งมาได้ที่ saraban@gistda.or.th , info@gistda.or.th หรือ ทางไปรษณีย์ที่ 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120  อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Jeerawat Mengkudruea Mengkudruea 24/4/2567 227 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง