Head GISDTDA

งานบริการด้านสถานที่
Space Krenovation Park: SKP
Content SKP
ระบบดาวเทียม Cosmo-SkyMed เป็นระบบ constellation ของดาวเทียมชนิดเรดาร์ (SAR) ที่มีคุณลักษณะเดียวกัน จำนวน 4 ดวง ใช้เพื่อกิจการพลเรือนและทหาร จุดประสงค์หลักใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน, การวางแผนนโยบายต่างๆ, การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ มีข้อมูลหลากหลายชนิดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานที่ต้องการ
Admin 28/7/2564 2058 4
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง