Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1 67049118042 ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์เพื่อออกแบบและวิเคราะห์ดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/5/2024
2 67059262273 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/5/2024
3 67049007273 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาสายอากาศ แบบฟิดลำดับเฟส และวิเคราะห์การวางตำแหน่งสายอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/5/2024
4 67049444618 จ้างซ่อมเครื่องถอดรหัสสัญญาณ (Demodulator) L-Band สำหรับระบบรับสัญญาณข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/5/2024
5 67059304138 จ้างการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาการตรวจสอบภายในปัจจัยสำเร็จสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/5/2024
6 66099376861 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับการนำเสนอผลงานและสร้างการรับรู้ด้านความก้าวหน้า ผลิตภัณฑ์และการบริหารใหม่ภายใต้สำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศการบินและอวกาศของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวน 16/5/2024
7 67059138445 จ้างผลิตสปอตถวายพระพร เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15/5/2024
8 67059215166 เช่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15/5/2024
9 67059092386 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย วิเคราะห์พื้นที่เปราะบาง และระดับความรุนแรงของฝุ่นในพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ ประสบมลพิษทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15/5/2024
10 67059186093 จ้างเหมาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปรับเปลี่ยน Mindset การเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วย D.I.S.C เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และมีความสุขในการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15/5/2024