Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1 66119214699 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30/11/2023
2 66119413671 จ้างผลิต Presentation GISTDA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/11/2023
3 66119349059 จ้างเหมาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/11/2023
4 66119322938 เช่าอุปกรณ์วิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/11/2023
5 66119385957 จ้างบำรุงรักษาระบบ Access Control เพื่อรักษาความปลอดภัยของ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/11/2023
6 66119199338 ซื้อการต่ออายุสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Application Services) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/11/2023
7 66119296932 จ้างเหมาบริการบินอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สำหรับนำส่งดาวเทียม School Satellite โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/11/2023
8 66119022215 จ้างเหมาบำรุงรักษาพื้นที่และสวน ประจำปี 2567 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/11/2023
9 E66110012745 จ้างเหมาปรับปรุงแพลตฟอร์มการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงจากแบบจำลอง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/11/2023
10 M66110012807 ซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงแพลตฟอร์มการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/11/2023