Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1 66037427591 จ้างเหมาผู้นำชมนิทรรศการโซนที่ 15 - 18 และบริหารจัดการกิจกรรมการจัดหารายได้ เพื่อให้บริการภายใน Space Inspirium ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 22/3/2023
2 66037394963 ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 120KVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 22/3/2023
3 66037394963 ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 120KVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 22/3/2023
4 66037092898 เหมาบำรุงรักษาพื้นที่และสวน ประจำปี 2566 (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/3/2023
5 66037320731 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ประจำสถานีเรดาร์ชายฝั่ง จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/3/2023
6 66037322699 จ้างเหมาเก็บตัวอย่างอัตราการลุกลามของไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/3/2023
7 66037394255 ซื้ออุปกรณ์ตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ การวัดอุณหภูมิ และความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/3/2023
8 66037394255 ซื้ออุปกรณ์ตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ การวัดอุณหภูมิ และความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 21/3/2023
9 65117295113 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด Smart Security ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/3/2023
10 66037365664 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนา Mobile Application แจ้งเตือนจุดเกิดความร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 21/3/2023