Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนา Platform เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล พร้อมจัดหา Infrastructure Software (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 เลขที่โครงการ : 64027258900 ระหว่างวันที่ 18 - 23 ก.พ. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
ระยะเวลาประกาศ File
18/02/2021 ถึงวันที่ 23/02/2021 ประกาศวันที่:20/07/2021
Admin 18/2/2564 750 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง