Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบ Atttude Orbit Control System สำหรับเชื่อมต่อ Simulator ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 เลขที่โครงการ : 64017470569 ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2564 - 16 ก.พ. 2564
Admin 29/1/2564 785 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง