Head GISDTDA

เลขาธิการบริหาร UNESCAP เยี่ยมภารกิจ GISTDA

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ให้การต้อนรับ  Ms. Armida Salsiah Alisjahbana เลขาธิการบริหาร UNESCAP พร้อมคณะ โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ให้การตอนรับและบรรยายภารกิจของ GISTDA เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ พร้อมพาคณะเข้าเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และภารกิจด้านต่างๆที่ GISTDA ได้ดำเนินการ เช่น Lab SOAR (Strategic and Operation Aerospace Research Center) หรือศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงกลยุทธ์และปฏิบัติการด้านการบินและอวกาศ, อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (SCGI) ที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งระดับประเทศและนานาชาติ, รวมถึงสถานที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ โครงการที่พัฒนาเพื่อการวางแผนถ่ายภาพดาวเทียม การรับสัญญาณ และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ ในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศของ GISTDA

Admin 18/11/2020 1295 0
Share :