Head GISDTDA

จิสด้า จับมือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผ่านระบบ VDO Conference

3 เมษายน พ.ศ. 2563  นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า และนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมลงนาม “ความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” โดยพิธีได้จัดให้มีการลงนามผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  (Video Conference) ของทั้งสองหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ประกาศโดยนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและ  จิสด้า และ ทช. ได้ขยายผลความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มเติม จากที่เคยดำเนินการมาแล้วใน MOU ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งพิธีการลงนาม MOU วันนี้ เป็นฉบับที่ 2 เพื่อให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร โดยจะนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั้งด้าน Space Technology และ GI Technology มาใช้สนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ และเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

Admin 3/4/2563 0
Share :