Head GISDTDA

GISTDA เซ็นต์ MOU กับ NICT ร่วม วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน space weather

  29 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า และสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อร่วมทำงานวิจัยและศึกษาสภาพอวกาศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักวิจัยไทย ตลอดจนสิทธิประโยชน์ในการรับความสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

   โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 จิสด้าได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน GNSS CORS ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยไจก้า (JICA) และได้ร่วมฟังการบรรยายการใช้ประโยชน์ GNSS ในการศึกษาสภาพอวกาศ (Space Weather) จากสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น (The National Institute of Information and Communications Technology of Japan - NICT) ซึ่งจิสด้าเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GNSS เพื่อการศึกษาและวิจัยสภาพอวกาศ จึงได้ก่อตั้งเครือข่ายวิจัยสภาพอวกาศ หรือ Space Weather Consortium ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อรวมกลุ่มนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจในการศึกษาสภาพอวกาศเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาอวกาศของไทย นอกจากนี้ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก NICT มาให้ความรู้แก่เครือข่ายฯ ในงาน Thailand Space Week 2019 ที่จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วย

   ต่อมา สมาชิกเครือข่ายวิจัยสภาพอวกาศ เห็นพ้องกันว่า การทำความร่วมมือกับ NICT จะมีประโยชน์กับการศึกษาและวิจัยอวกาศของไทย และช่วยส่งเสริมในการศึกษาอวกาศมีความก้าวหน้ามากขึ้น จึงเห็นควรจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

Admin 29/11/2562 0
Share :