Head GISDTDA

จิสด้า จับมือ สทนช. ประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พัฒนานวัตกรรมด้านน้ำอย่างยั่งยืน

29 มกราคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนานวัตกรรม ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและโครงการด้านน้ำของประเทศ ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมี ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยจิสด้า ร่วมลงนาม


การลงนามครั้งนี้ สทนช. และ จิสด้า เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้มีความคิดตรงกันที่จะร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการศึกษา ออกแบบ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในการวางแผนการบริหารจัดการด้านน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวางระบบบริหารจัดการน้ำ ให้สอดคล้องตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) อีกทั้งยังจะร่วมกันศึกษาออกแบบ วิเคราะห์และพัฒนาแนวทางในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์บนพื้นฐานการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) พัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลข้อมูล (Data Analytics and Evaluation) การจำลองเหตุการณ์ในอนาคต (Simulation) รวมถึงการกำหนดนโยบาย โดยสร้างการมีส่วนร่วม และคำนึงถึงมุมมองจากภาคส่วนต่าง ๆ (Co-Creation) ไปจนถึงการดำเนินงานอื่น ๆ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ และร่วมกันใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีในการพัฒนาทั้งนวัตกรรมในการกำหนดนโยบาย (Policy Innovation) และ/หรือ นวัตกรรมทางยุทธศาสตร์ (Strategy Innovation) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี โดยมุ่งหวังว่าการพัฒนาจากความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถก่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านน้ำต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน

Admin 29/1/2563 0
Share :