Head GISDTDA

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เพื่อร่วมกันดำเนิน “โครงการทดสอบการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการสำรวจและตีความพื้นที่ป่าไม้โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม

Admin 5/8/2557 0
Share :