Head GISDTDA

จิสด้า MOU เบโด้ ผลักดันการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศ

19 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงาน "การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ" ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

 

   การร่วมลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารในการรับรู้ ยกระดับข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือและทำความเข้าใจในโครงการชุมชนไม้มีค่า ป่าครอบครัว สอดคล้องนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่สีเขียวของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2579 จำแนกเป้าหมายเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ของรัฐร้อยละ 25 และพื้นที่นอกพื้นที่อนุรักษ์ร้อยละ 15 โดยจิสด้า มีฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่จะเป็นการหนุนเสริมโครงการชุมชนไม้มีค่า และกิจกรรมอื่นๆ ตามภารกิจของทั้ง 2 หน่วยงาน รวมถึงร่วมพัฒนาศูนย์บริหารจัดการและตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อดำเนินงานความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานในเรื่องการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชุมชนให้เกิดเป็นช่องทางเพื่อสนับสนุนภาคประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในรูปแบบที่ทันสมัย เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

Admin 19/3/2562 0
Share :