Head GISDTDA

สทอภ. ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการภายใต้ MOU การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาด้วย วทน. ในปีงบประมาณ 2560

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด สทอภ. ประธานคณะทำงานจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประชุมคณะทำงานฯ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ที่เป็นคณะทำงาน ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานที่ดินอำเภอเกษตรวิสัย สุวรณภูมิ โพนทราย ปทุมรัตต์ และหนองฮี สำนักงาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อย สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และเชิญหน่วยงาน ภาคเอกชนได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด (ธกส) และ สกรณ์การเกษตรทั้ง 5 อำเภอ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยผลการประชุมได้ข้อสรุปดังนี้
1. คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 25/2560 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบ ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้แทนจาก ทุกภาคส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นคณะทำงาน และมี สทอภ. เป็นประธานคณะทำงาน
2. สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าว โดยชุมชน พื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมหาสารคาม)
3. การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้าวรายแปลง และข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ของ สทอภ.และคณะทำงาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักสำหรับระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าว โดยชุมชน พื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่
- ข้อมูลแปลงปลูกข้าว (นส.4 จ. และ สปก 4-01 จำนวนประมาณ 150,000 แปลง)
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ Farmis และ GisAgro
- ข้อมูลผลผลิตข้าวรายปี ของ สมาชิก สหกรณ์การเกษตร ทั้ง 5 อำเภอ
- ข้อมูลรายได้และสินเชื่อทางการเกษตร ของ ธกส.
- ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Admin 2/5/2560 0
Share :