Head GISDTDA

พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยหลักการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศระหว่างบริษัท ไทยคม จำกัด กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ตามที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและการบินอวกาศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ โดยได้หารือร่วมกับ บริษัท ไทยคมจำกัด โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในการแสดงเจตจำนงว่าด้วยหลักการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ

    จึงได้เกิดการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยหลักการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศระหว่าง สทอภ. กับ บริษัท ไทยคม จำกัด พร้อมกันนี้ทางบริษัท ไทยคม จำกัด เข้าร่วมเยี่ยมชมภารกิจ สทอภ. ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.30 – 13.30 น. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Admin 12/4/2560 0
Share :