Head GISDTDA

GISTDA ผนึกกำลัง สสช. ร่วมบูรณาการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและสารสนเทศทางสถิติเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

17 กันยายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ สสช. ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบูรณาการและประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและสารสนเทศทางสถิติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน ภายใต้โครงการ Open Data Platform ในรูปแบบออนไลน์
.
 การลงนามในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้โครงการ Open Data Platform นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง 2 หน่วยงาน นอกจากจะเป็นการสนับสนุนภารกิจแล้ว ยังต้องการให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศทางสถิติได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศทางสถิติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรด้านข้อมูล เครื่องมือ และบุคลากร รวมถึงร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและสารสนเทศทางสถิติพร้อมทั้งถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน
.
 สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะนำไปสู่การขับเคลื่อนโครงการ Opendata Platform ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ให้บริการบน Platform นี้ได้ อาทิ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำโดยการนำข้อมูลสถิติความยากจนของประชากรในพื้นที่วิเคราะห์ร่วมกับศักยภาพของพื้นที่ที่ได้จากการประมวลผลโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อนำไปวางแผนการกำหนดนโยบายพัฒนาพื้นที่ในอนาคต หรือ ด้านการเกษตร เช่น สถิติการส่งเสริมพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการที่ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวกับการวางแผนพัฒนาเมืองจากมุมมองและแนวโน้มการเติบโตของเมืองจากภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้งานอย่างแท้จริง
.
ทางด้าน นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการ สสช. กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมลงนามในครั้งนี้จะทำให้เกิดการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศและสารสนเทศทางสถิติอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564) ฉบับปรับปรุง ที่อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ในการพัฒนาทางสถิติที่เป็นข้อมูลสำคัญของประเทศให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบัน เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามนโยบายรัฐบาลสู่การเป็น Smart Government ต่อไป

TAG: MOU
Admin 17/9/2564 1749 1
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง