Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบเครือข่ายขององค์กร (SIEM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
Admin 14/12/2564 1499 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง