Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุเชิงกลสำหรับชิ้นส่วนอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ​เลขที่โครงการ : 64127084359 ระหว่างวันที่ 15 - 22 ธันวาคม 2564
Admin 15/12/2021 1240 0
Share :

Related news