Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรมหลักสูตร “การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office Auditor) และการทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน”

วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2566 สทอภ. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office Auditor) และการทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน” โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทอภ. ที่ทำหน้าที่ในคณะทำงานดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) รวมทั้ง บุคลากรที่สนใจจากทุกสำนักเข้าร่วม ณ สทอภ. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สยาม อรุณศรีมรกต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

 

การจัดฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง และวิธีการในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) รวมทั้ง มีการทดสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินภายใน สทอภ. ในแต่ละปีให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

luckyka.tia 11/10/2023 0
Share :