Head GISDTDA

GISTDA ร่วมฝึกอบรมหนีไฟประจำปีของ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30-16.30น. ผู้บริหาร และ บุคลากร GISTDA เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566 ของ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้จัดให้เป็นการซ้อมรวมทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคารฯ  ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 รายละเอียดการซ้อมเป็นการจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ แล้วให้แต่ละหน่วยงานทำการอพยพออกจากที่ตั้ง แล้วไปรวมกันที่จุดรวมพลซึ่งกำหนดไว้ 4 จุดรอบ ๆ อาคาร และมีการสาธิตการดับเพลิงที่บริเวณอาคารฝั่งทิศเหนือ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

luckyka.tia 17/11/2566 0
Share :