Head GISDTDA

อบรม "การใช้งานระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)"

สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร ได้จัดให้มีการอบรม "การใช้งานระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)"  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567
เวลา 09.00-12.00 น. ทั้งใน รูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7   และ รูปแบบ Online ผ่าน google meet  มีบุคลากรสนใจเข้าร่วมกว่า 115 คน

วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้คือบริษัทที่รับพัฒนาระบบ Km นี้ 

luckyka.tia 18/1/2024 388 0
Share :