Head GISDTDA

ร่วมทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567

ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ GISTDA

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนด

luckyka.tia 20/3/2567 806 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง