Head GISDTDA

GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต SGCI Master Program รุ่นที่4

 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 GISTDA  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต SGCI Master Program รุ่นที่4 Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program Orientation 2021

โดยมี นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ GISTDA. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดและมอบองค์วามรู้ ทักษะและการเตรียมความพร้อมในการเป็นนิสิตในรุ่นต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้ง online และ onsite จำนวน 50 คน ประกอบด้วย นิสิต SCGI รุ่นที่ 1-4
ผู้บริหาร/บุคลากรจาก GISTDA.  ม.บูรพา และบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่สนใจ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเรียนการสอนรวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับจากหลักสูตร ทั้งการเรียนจากไทยและที่สาธารณรัฐประชาชนจีน จากรุ่นพี่นิสิตรุ่นที่ 1-3 อีกด้วย

หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics Master Program หรือ SCGI Master Program เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สทอภ. มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นหลักสูตร แบบ Double Degree Program ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

Admin 23/6/2021 0
Share :