Head GISDTDA

Telemetry Service
ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ด้านการควบคุมและรับสัญญาณจากดาวเทียมมากกว่า 20 ปี สทอภ. สามารถให้บริการรับสัญญาณดาวเทียมในพื้นที่การรับสัญญาณของ สทอภ.ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Admin 13/8/2021 3975 0
Share :

Related news