Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Method Date
1 65067256929 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรับสัญญาณดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 1/7/2022
2 65057481480 จ้างเหมาพัฒนาระบบเพื่อการกำหนดเขตการเพาะปลูกที่เหมาะสมแบบพลวัต (Dynamic Agro-Potential Zone) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก คัดเลือก 30/6/2022
3 65067045174 ซื้อเครื่องมือทดสอบเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการผลิตและทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานสู่การทดสอบดาวเทียม โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก คัดเลือก 30/6/2022
4 65067175149 จ้างผู้สอบบัญชีของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 29/6/2022
5 65067528332 จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานชั้น 6 สทอภ. (สสพ./สพน./สปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 29/6/2022
6 65067027402 ซื้อเครื่องมือประมวลผล และบันทึกข้อมูล 3D พื้นที่สีเขียวในรูปแบบ Point Cloud โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก คัดเลือก 29/6/2022
7 65067505245 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดและปรับเทียบความถูกต้องผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้านนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจภาคทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding 29/6/2022
8 65067561798 จ้างบำรุงรักษาและตรวจสอบโครงสร้างจานสายอากาศขนาด 7.3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 28/6/2022
9 65067528332 จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานชั้น 6 สทอภ. (สสพ./สพน./สปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 28/6/2022
10 65057423612 ประกวดราคาจ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวน e-bidding 28/6/2022