Head GISDTDA

รายงานประจำปี 2545

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีตัวย่อว่า “สทอภ.” และมีชื่อภาษาอังกฤษ “Geo-Informatics and Space  Technology DevelopmentAgency (Public Organization) - GISTDA (จิสด้า) ” เป็นหน่วยงานของรัฐ  ในรูปแบบองค์การมหาชน    ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริการ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
Admin 13/1/2021 788 0
Share :