Head GISDTDA

GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจและทำแผนที่ให้ได้มาตรฐานด้วยอากาศยานไร้คนขับ

วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจและทำแผนที่ให้ได้มาตรฐานด้วยอากาศยานไร้คนขับ (ภาคทฤษฎี ในรูปแบบออนไลน์)
       การฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับ การประยุกต์ใช้ในงานด้านการแผนที่ หลักการรังวัดจากภาพถ่ายทางอากาศ การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ การวางแผนการบิน การบินถ่ายภาพ และการทำแผนที่ เพื่อนำมาทำการปรับแก้ และผลิตแผนที่ให้ตรงกับมาตรฐาน เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนเพื่อการจัดการด้านพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จาก 16 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 31 ท่าน

Admin 12/7/2021 0
Share :