Head GISDTDA

การหารือด้านการพัฒนาดาวเทียม CubeSat จาก EM สู่ FM ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบและสร้างดาวเทียมต้นแบบจากเทคโนโลยี EM สู่ FM ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สทอภ. ผู้สนใจพัฒนาดาวเทียม Cubesat ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในหัวข้อ “การหารือด้านการพัฒนาดาวเทียม CubeSat จาก EM สู่ FM” ซึ่งจนท ได้รับทราบถึงหลักการออกแบบดาวเทียมตามหลัก Engineering Model : EM (การออกแบบดาวเทียมตามหลักการให้พร้อมใช้งาน) สู่การออกแบบดาวเทียมตามหลัก Filght Model : FM (การออกแบบดาวเทียมให้สามารถใช้งานได้จริง) เพื่อการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

             ในการนี้ผู้เชี่ยวชาญ ฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานด้านการบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชติ การรับสัญญาณ และรับทราบความก้าวหน้าด้านโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมไทยโชตในภาพรวมและแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยการผู้นำชมอีกด้วย

Admin 29/9/2016 0
Share :