Head GISDTDA

คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ สำนักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 29 กันยายน 2559

 ในวันที่ 29 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ สำนักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เพื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ โครงการที่พัฒนาเพื่อการวางแผนถ่ายภาพดาวเทียม รวมทั้งการรับสัญญาณและการประมวลผลภาพ จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริง โดยคณะได้รับความรู้สอบถามด้วยความสนใจเป็นอย่างมาก

Admin 29/9/2016 0
Share :