Head GISDTDA

คณะผู้บริหารท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 12 กันยายน 2559

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร สทอภ. โดย ดร. เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนคณะผู้บริหารท่าอากาศยานอู่ตะเภา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เพื่อเปิดโอกาสการเชื่อมโยงประเด็นความร่วมมือภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงการกระชับความสัมเพันธ์และความร่วมมือระหว่างการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ สทอภ.

     โดยคณะ ฯ เข้ารับฟังการปฎิบัติการดาวเทียม ด้านการวางแผนถ่ายภาพ การรับสัญญาดาวเทียม การสร้างและการบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต โครงการด้าน GIS และงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นโดย สทอภ. และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศของ สทอภ.

Admin 12/9/2016 574 0
Share :

Related news