Head GISDTDA

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 7 กันยายน 2559

 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร สทอภ. โดย นายอนุสรณ์ รังสิพานิช รักษาการอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยคณะ ฯ ได้รับฟังการบรรยายด้านการพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ การปฎิบัติการดาวเทียมแบบองค์รวม โครงการและงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นโดย สทอภ.ตามความร่วมมือระหว่างกันในปัจจุบัน และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ

Admin 7/9/2016 0
Share :