Head GISDTDA

จิสด้า จับมือ อพวช. ลงนาม MOU ร่วมมือพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

  3 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ         จิสด้า และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายในการร่วมพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและประชาชน รวมไปถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานทั้ง 2 หน่วยงานในการร่วมสนับสนุนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนัก รวมถึงการพัฒนาและการจัดการแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

Admin 3/9/2016 0
Share :