Head GISDTDA

การอบรมนานาชาติหลักสูตร Building Efficiency Utilization of Satellite-Based Information during Emergency Response for CLMV Conutries ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

      ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีการอบรมนานาชาติหลักสูตร Building Efficiency Utilization of Satellite-Based Information during Emergency Response for CLMV Conutries ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) เนื่องด้วยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (สพอ.) จัดฝึกอบรมขึ้น เพื่อบูรณาการข้อมูลดาวเทียมรองรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

                    ในโอกาสนี้ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ สทอภ. ในวันที่ 1 กันยายน พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนา การบริหารจัดการและควบคุมดาวเทียมไทยโชติ การวางแผนการถ่ายภาพ การรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมทั้งตัวยอย่างภาพที่ได้จากการประมวลผล 

Admin 1/9/2016 0
Share :