Head GISDTDA

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 1 กันยายน 2559

 ในวันที่ 1 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนนายสิบแผนที่ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จริง ตามแนวทางการศึกษาในหลักสูตรนายสิบแผนที่

       โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชม กระบวนการบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพดาวเทียม การรับสัญญาณดาวเทียม การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งทางคณะได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการสอบถามข้อมูลจากวิทยกรผู้ปฎิบัติงานจริง 

Admin 1/9/2016 0
Share :